Felix Community, Het Boek

Lef.geenlof community: interactie met de overheid

Episode Summary

Op 17 maart 2021 breng je je stem uit. Die woensdag kan je ook jouw stem inbrengen tijdens een gloednieuwe Lef.geenlof Unconference. Je moet lef hebben om initiatief te nemen. Daar hoef je geen schouderklop voor terug. Dat is waar Lef.geenlof voor staat. Mensen die werken in de zorg, het onderwijs of bij de overheid doen het niet voor zichzelf.

Episode Notes

Lef.geenlof binnen de overheid met Jaap Romme

Je moet lef hebben om initiatief te nemen. Daar hoef je geen schouderklop voor terug. Dat is waar Lef.geenlof voor staat. Mensen die werken in de zorg, het onderwijs of bij de overheid doen het niet voor zichzelf. Zij willen iets betekenen voor een ander. Vreemd genoeg heeft de overheid een imagoprobleem. Maar juist die overheid heeft de belangrijke taak om de grote maatschappelijke uitdagingen die we op ons af zien komen te slechten. Dan zal de burger de overheid als betrouwbaar moeten zien, als verlengstuk van de maatschappij.

Efficiency is doorgeslagen, we willen de menselijke maat terugbrengen. Men roept: “ze luisteren niet” Maar hoe dan wel? Hoe betrek je burgers en bedrijven bij het spel? Wat speelt er dat opgelost moet worden? Is beleid wel uitvoerbaar? En bereikt het enig effect?

Dat gaan we met elkaar ontdekken. Blijf jij aan de zijlijn schreeuwen of speel je mee? Lef.geenlof creëert een gelijk speelveld waar burgers, overheidsmedewerkers, politici, beleidsmakers en andere belanghebbenden elkaars belevingswereld leren kennen door constructief samen te werken en grote uitdagingen op te lossen. Dat lukt binnen een ontwapenende sfeer waar het leuk is om deel te nemen.

Op 17 maart 2021 breng je je stem uit. Die woensdag kan je ook jouw stem inbrengen tijdens een gloednieuwe Lef.geenlof Unconference. Online en coronaproof. Welke bal pakken we op? “De interactie tussen maatschappij en overheid”. Wat versta jij daaronder? Wat bevalt er nu wel, of juist niet? Wat is die interactie? Hoe ziet die er voor jou uit? Wat zou er beter kunnen? Laat je stem horen, speel mee en creëer de toekomst van een samenleving die voor iedereen werkt.

 

You must have courage to take initiative. You wouldn’t need appreciation for it. That’s what Lef.geenlof is all about. People who work in healthcare, education or government do not do it for themselves. They want to make a change for other people. Strangely enough, the government has an image problem. But it is precisely this government that has the important task of overcoming the major social challenges that we face. Citizens will only then see the government as reliable and as an extension of society.

Efficiency has been broken, we want to reduce the human dimension. People are calling: “they don't listen". But how should it be then? How do you involve citizens and businesses? What is going on that needs to be solved? Is policy feasible? And does it achieve any effect?

We will discover that together. Are you cheering from the sidelines or are you a teamplayer? Lef.geenlof creates a level playing field where citizens, government employees, politicians, policy makers and other stakeholders get to know each other's experiences by working together constructively and solving major challenges. This will succeed within a disarming atmosphere where it is fun to participate.

On March 17, 2021, you will vote. That Wednesday you can also contribute your voice during a brand new Lef.geenlof Unconference. Online and coronary. Which ball do we pick up? “The interaction between society and government". What is your interpretation on this matter? What do you like, or don't you like? What is that interaction? What does it look like for you? What could be better? Let your voice be heard, play with it, and create the future of a society that works for everyone.